پاک فرایند ایرانیان

راه حلی برای زباله های  عفونی

از پرخطر تا بی ضرر

زباله های بیمارستانی و کلینیکی

زباله های مایع

لیست برخی از بیمارستان های تجهیز شده به همراه رضایت نامه بیمارستان:

 

1.                  طراحی،  ساخت، نصب و راه اندازی دستگاه امحاء زباله در بیمارستان گاندی تهران

2.                 طراحی،  ساخت، نصب و راه اندازی دستگاه امحاء زباله در بیمارستان صاحب کوثر تهران

3.                طراحی،  ساخت، نصب و راه اندازی دستگاه امحاء زباله در بیمارستان شفا ارومیه

4.                طراحی،  ساخت، نصب و راه اندازی دستگاه امحاء زباله در بیمارستان دکتر صولتی ارومیه

5.                طراحی،  ساخت، نصب و راه اندازی دستگاه امحاء زباله در بیمارستان شمس ارومیه

6.                 طراحی،  ساخت، نصب و راه اندازی دستگاه امحاء زباله در بیمارستان عارفیان ارومیه

7.                طراحی،  ساخت، نصب و راه اندازی دستگاه امحاء زباله در بیمارستان آذربایجان ارومیه

8.                طراحی،  ساخت، نصب و راه اندازی دستگاه امحاء زباله در بیمارستان پاسارگاد تهران

9.                 طراحی،  ساخت، نصب و راه اندازی دستگاه امحاء زباله در بیمارستان فیروزگر تهران

10.              طراحی،  ساخت، نصب و راه اندازی دستگاه امحاء زباله در بیمارستان ایران خرم آباد

11.              طراحی،  ساخت، نصب و راه اندازی دستگاه امحاء زباله در بیمارستان ثارالله کرج