پاک فرایند ایرانیان

راه حلی برای زباله های  عفونی

از پرخطر تا بی ضرر

زباله های بیمارستانی و کلینیکی

زباله های مایع

 تجهیزات و عملکرد سیستم مکانیکی

تجهیزات به کار رفته در سیستم مکانیکی شامل

1.       دیگ دوجداره، سیستم باله همزن و تیغه های خردکن نصب شده روی شفت و بدنه دستگاه و موتورگیربکس  SEW  آلمان

2.      وجود یاتاقانSKF سوئد به منظور مهار کامل شفت

3.     سیستم گلویی با قابلیت مهار نشتی در چهار نقطه

4.     دو درب بارگیری و تخلیه به همراه اورینگ ضد حرارت

5.     سیستم لوله کشی بخارو شیربرقی بخار و شیر های اطمینان

6.      سیستم تخلیه بخار مخزن زباله

7.     سیستم بی بو سازی بخار خروجی و شیربرقی آب سرد مربوطه

8.     وجود سیستم Trap به منظور تفکیک بخار پر انرژی از بخار تقطیر شده

9.      وجود شیرهای دستی بخار به موازات تمامی شیرهای برقی به منظور افزایش ایمنی

10.   وجود شاسی قوی با قابلیت تحمل 6 تن بار

11.   کاوربند به عنوان عایق حرارتی و ایجاد سیستم ایمنی

12.  سیستم بالا بر بادی درب بارگیری

13. سیستم تزریق مواد ضدعفونی کننده به درون مخزن زباله